Pothireddy Anthony

Position: Priest

DOB : 27.10.61

Ordination : 09.11.96